بهنژادی گیاهی
یادداشتهای علمی، شخصی و روزانه  
قالب وبلاگ
لینک دوستان
لینک های مفید

تودی و تامسون (1976) معتقدند تنوع زیاد اغلب صفات کمی را می توان به تعداد کمی ژن اصلی نسبت داد بنابراین اصلاح گر گیاه باید از طریق ردیابی ژن های منفرد به انتخاب سرعت بخشد برعکس اگر صفات کمی توسط تعداد ژن های زیادی کنترل شوند، اصلاح گران گیاه باید به نتایج بدست آمده در مدت زمان طولانی بیشتر از نتایج به دست آمده از مدت زمان کوتاه در طول انتخاب اتکا کنند. برای ایجاد هر نوع تغییر در گیاه، باید اصلاح گر نبات از تعداد ژن ها و چگونگی کنترل آنها در ظهور صفات کمی مورد نظر اطلاع داشته باشد واریانس ژنتیکی حاصل از چندین ژن که هر یک دارای اثر کوچکی هستند باشد به هر حال پاسخ سریع به انتخاب توان عکس العمل های بعدی و پیشرفت های ژنتیکی قابل دسترس توسط انتخاب های پی در پی، در این دو مورد متفاوت خواهد بود. . به جز چند گیاه، تاکنون تعداد ژن های کنترل کننده مقاومت به تنش سرما در گیاهان دیگر مشخص نشده است به منظور تعیین تعداد ژن های کنترل کننده مقاومت به تنش سرما در گیاهان مختلف، مطالعات خاصی لازم است با دانستن تعداد ژن های کنترل کننده مقاومت به تنش سرما، بهنژادگر گیاه می تواند از مواد اصلاحی خود به روش بهتری استفاده نموده، از برنامه اصلاحی به نحو شایسته تری در اصلاح صفت خود مورد نظر استفاده کند  تحمل به کلروز ایجاد شده در واریته های ژاپونیکا به وسیله یک یا دو ژن مهم ایجاد می شود. در طول مرحله زایشی، دمای پایین شب در طی مرحله میکروسپور می تواند باعث عقیمی شده و عملکرد را شدیداً کاهش دهد واریته های ژاپونیکای مناطق گرمسیری که در مناطق معتدله کشت نمی شوند دارای مقاومت به سرما هستندرنگ پوشش بذر سویا، توسط بیش از 5 مقر ژنی کنترل می شود در میان این ژن ها یک لوکوس چند آللی I/i-k/i-i/I (گروه 7 پیوستگی) توزیع رنگ های مختلف پوشش بذر را کنترل می کند رنگ قهوه ای ناف بذر سویا به ناحیه ناف محدود شده است (i-i/i-i) در حالی که سویای با رنگ ناف زرد رنگ کاملاً از بین رفته است (I/I) . علاوه بر این آلل  T/t (لینکاژ گروه 1) روی رنگ پوشش بذر و کرک های آن اثر پلیوترویی دارد بذرهای مربوط به ارقام کرک قهوه ای (T) با ژنوتیپ i-i/i-I داراری رنگ دانه های سیاه، قهوه ای یا قهوه ای قرمز مانند در ناف هستند در حالی که ارقام با کرک خاکستری (t) با ژنوتیپ i-i/i-I دارای ناف سیاه کمرنگ یا زرد کمرنگ هستند اگر چه احتمال وجود ارتباط بین ژن های کنترل کننده رنگ ناف زرد (I/I) و قهوه ای بودن کرک آنها (T/T) وجود دراد آلل T مسئول بیرنگی پوشش بذر زرد رنگ و نامطلوب است در هوکائیدو ارقام دارای ناف زرد (I/I) و قهوه ای (i-i/i-i) به ترتیب دارای کرک های خاکستری (t/t) و قهوه ای (T/T) هستند  اصلاح گران سویا در هوکائید و براساس مشاهداتی که از مقاومت به سرما در جمعیت هایی که برای دو ژن T/t و I/I-I تفرق حاصل کرده اند چنین فرض می کنند که ژن T/t باید مسئول مقاومت به تنش سرما باشد نه I/i-I ارتباط بین رنگ کرک و مقاومت به سرما در ژنوتیپ های گل غیر انتهایی در سوییس دیده شده است تجزیه و تحلیل های مطالعات ژنتیکی مختلف نشان می دهد که مقاومت به سرما و یخ زدگی پیچیده و صفت کمی است که توسط چندین کنترل می شود (توارث پلی ژنی). مطالعات انجام شده روی سیب، هلو، تمشک و توت فرنگی نیز کمی بودن وارثت مقاومت به سرما را تأیید می کند (کوامی 1978) گرافیوس (1981) نیز همانند آنچه توسط کالان و لاو (1979) گزارش شده بود به این حقیقت اشاره کرده است.

 

تنوع قابل توراث

جز ژنتیکی تنوع فنوتیپی به منظور انجام انتخاب موثر دارای اهمیت اساسی است تمام تنوع منتج شده از تفرق در ژنوتیپ های یک جامعه، همان تنوع قابل توارث است اگر وارثت پذیر صفت، به علت اثر افزایشی آن باشد (نسبت به وقتی که واریانس غیرافزایش در بیشتر ژن ها باشد) و واریانس غیر افزایشی در تنوع نقشی نداشته و یا به مقدار خیلی ک در کنترل یک صفت دخیل باشد صفتت مورد مطالعه به انتخاب سریع جواب خواهد داد در این صورت می توان با انتخاب پیوسته به بیشترین پیشرفت ژنتیکی دست یافت. وراثت پذیری مولفه های فیزیولوژیکی صفت مقاومت به سرما به ندرت مطالعه شده است مطالعات ژنتیکی در مورد مقاومت به سرما و یخ زدگی در غلات در اوایل قرن حاضر شروع شده است در سایر گیاهان نیز مطالعات زیادی در مورد وراثت پذیری مقاومت آنها به سرما در مزرعه انجام رسیده است و برخی از نتایج آنها منتشر شده است. چگونگی کنترل ژنتیکی مقاومت به سرما و یخ زدگی همراه با جزییات آن به وسیله روش های مرسوم اصلاحی (نظیر تلاقی های دای آلل) و روش های جدید، تجزیه و تحلیل شده است. مارشال (1982) در ارائه گزارشی در برخی نتایج وراثت صفات مقاومت به سرما در غلات زمستانه به پیچیدگی اثر ژنوتیپ x محیط که بروز وراثت پذیری پایین مشاهده شده منجر می شود اشاره نمود در گزارش خودهمچنین به مطالعاتی اشاره شده که در آنها مقادیر وراثت پذیری بالایی (حتی تا 93 درصد) به دست آمده است به ویژه زمانی که سال های ثابت و متفاوت از کشندگی در نتیجه سرما وجود دارد او نتیجه گرفت که حتی تخمین های بالا اتفاق می افتد نیستند مطالعه پایداری غشا از نظر نشت الکترولیتی، از طریق یک آمیزش نیمه دای آلل میان هشت رقم مختلف گوجه فرنگی مطالعه شد برای این صفت قدرت ترکیپ پذیری عمومی، معنی دار و بسیار بیشتر از قدرت ترکیب پذیری خصوصی بود که این نشان دهنده حاکمیت تنوع ژنتیکی افزایشی است دانشمندان معتقدند که تنوع بین واریته های از نظر پایداری غشا در برابر نشت سلولی نشان دهنده تنوع رشد آنها در دماهای مختلف می باشد. در زمینه اصلاح نباتات کاربردی، بیشترین اطلاعات در مورد فرایند جوانه زنی بذر و استقرار گیاهچه در دمای پایین، موجود می باشد تعداد زیادی آزمایش انتخاب نیز بر اساس ارزیابی سبز شدن در شرایط کشت زود هنگام در مزرعه توسط محققین انجام گرفته است سبز شدن ذرت در مزرعه تحت شرایط کشت زود هنگام با استفاده از روش انتخاب دوره ای تا 84 درصد اصلاح شده است  انتخاب دوره ای فنوتیپی در مورد سورگرم و در شرایط کشت بهاره زودهنگام طی چهار نسل منجر به افزایش پانزده درصددی جوانه زنی در سرما همراه با کاهش تعداد روز تا گل دهی شد انتخاب توده ای در یک جمعیت ذرت در دماهای پایین و در شرایط کشت زودهنگام در چندین محیط مزرعه ای مختلف باعث افزایش جوانه زنی شد، اما باعث بهبود سازگای عمومی این گیاه به کاشت زودهنگام نشد  در گیاه نخود فرنگی تجزیه های دال آلل در مورد صفت درصد بقاء در مزرعه و در محیط کنترل شده در آزمایشگاه انجام شده است ژن های کنترل کننده صفت مقاومت به سرما و یخ زدگی معمولاً به صورت افزایشی عمل می کند  در گیاه برنج توارث عقیمی گل ناشی از تنش سرما، در نتاج و بک کراس های 9 والد و یک دی آلل مورد مطالعه قرار گرفت واریانس ژنتیکی افزایشی در این مورد وجود داشت، اما واریانس غیرافزایشی برای عقیمی ناشی از سرما نیز دیده شد قدرت ترکیب پذیری عمومی نیز در ارتباط با ارقام مقاوم به سرما مشاهده گردید عقیمی ناشی از تنش سرما نیز با بلوغ زودرس، و تعداد زیاد گل در گلچه های یک خوشه در رابطه بود میزان وراثت پذیری برآورده شده برای مقاومت به سرما در محدوده 22 تا 88 درصد بود . در یک آزمایش دای آلل با استفاده از 7 والد گوجه فرنگی و جوانه زنی در اتاقک رشد در دمای 10 درجه سانتیگراد مشخص شد که اثر افزایشی ژن، همراه با اثر غالبیت ناقص و اثر مادری به شکل معنی داری برای صفت حساسیت به سرما وجود دراد وراثت پذیری خصوصی نسبتاً بالا بود (69 درصد). در مطالعه ای بر روی 56 هیبرید سینگل کراس و لاین های مادری ذرت نشان داده شد که ماهیت وراثت جوانه زنی در سرما در دمای 6 درجه سانتیگراد و 8 درجه سانتیگراد، بسیار پیچیده می باشد در حالی که میزان تولید نتایج  ، به مقدار زیادی به لاین های والدی و اثرات مادری بستگی داشت با انجام تلاقی های متقابل بین ذرت های متفاوت، نتایج آنها و بک کراس را در دو رژیم دمای سرد و مطالعه آنها یک مدل غالبیت افزایشی برای توجیه صفت جوانه زنی در سرما برای بعضی مواد ژنتیکی ارایه شد این مدل در برخی از مواد ژنتیکی دیگر وقوع نیافت.

.روش های معمول

برای اصلاح گیاهان خودگشن روش های متفاوتی نظیر معرفی واریته های مطلوب اصلاح لاین خالص انتخاب توده ای روش های شجره ای بالک، تلاقی برگشتی و غیره وجود دارد. مطالعات انجام شده در مورد وارثت مقاومت به سرما که با موفقیت بالا همراه باشداز نظر تعداد زیاد نیست اکثر مشاهدات روی نسل هایی از برنامه های اصلاحی که هدف آنها ایجاد واریته بوده است صورت پذیرفته است پیشرفت در اصلاح برای مقاومت به سرما همواره طی زمان مورد کم لطفی قرار داشته است ترتیب مقاومت به سرما بین گونه ها به صورت چاودار> گندم > جو> یولاف بوده است و تاکنون به وسیله برنامه های اصلاحی این روند تغییری نکرده است

اصلاح کنندگان نباتات در مورد احتمال اصلاح برای مقاومت به سرما بالاتر از آنچه در واریته های مقاوم موجود وجود دارد متفق القول نیستند. در مناطق تحت ریسک تنش سرما، گندم پاییزه به دلیل عملکرد بیشتر آن بر گندم بهاره ترجیح دارد با این حال صدمات وقوع زیاد ناشی از سرمای زمستان هر ساله باعث جایگزینی این کشت با کشت بهاره دیگر می شود. واریته گندم مین هاردی (از تلافی Odessa x Turkey) که در آغاز این قرن ایجاد شده است هنوز در میان مواد موجود از نظر مقاومت به سرما بالاترین مقام را داراست. واریته های قدیمی مانند آلبیدوم 11، آلبیدوم 14 و اولجانوکا هنوز به طور مقایسه ای مقاومند. اصلاح گران روسی نباتات در مورد استفاده از واریته های قدیمی مقاوم و مشاهده تفکیک متجاوز و بهبود مقاومت به سرما خوش بین هستند  واریته جو قدیمی مقاوم تنسیهنوز به عنوان معیار در سنجش پیشرفت در انتخاب برای صفت مقاومت به سرما در جو استفاده می شود.

اصلاح در داخل ژنوم های موجود گیاهان زراعی

الف) درون محدوده فنوتیپ های مشاهده شده

برای اطمینان از موفقیت در برنامه اصلاحی یک گیاه زراعی خاص برای مقاومت به تنش سرما باید منابع ژنتیکی مقاوم به این تنش به منظور استفاده مستقیم بعد از غربال شدن و یا استفاده از آنها به عنوان والد در دسترس باشد. غربال کردن مواد گوناگون از یک واریته (تنوع داخل واریته ای) ساده ترین و ابتدایی ترین اقدام در اصلاح گیاهان برای مقاومت به تنش سرما یا تنش های محیطی دیگر است برای این منظور باید ژنوتیپ های مختلف (واریته ها، ارقام و غیره) را در معرض تنش مورد نظر قرارداد، سپس آنهایی را که بهتر از همه این شرایط را تحمل می کنند انتخاب نمود این روش، مستلزم وجود تنوع کافی درون گونه ای و وجود روش مناسب غربال کردن برای تعدادکثیری از گیاهان می باشد جایی که بیرون رفتن از محدوده ژنوم گیاه زراعی برای جستجوی تنوع در مقاومت به سرما و تنش یخ زدگی ممکن نیست، باید این کار را با موادی که در داخل ژنوم های گیاهان زراعی پیدا می شود انجام داد همچنین می توان از طریق ترکیب نمودن گیاهان یا از طریق کم گرفتن از فرایندهای شناخته شده برای افزایش میزان القاء موتاسیون های طبیعی، تنوع ایجاد نمود. ژنوتیپ های بسیاری از منابع ژنتیکی متنوع اعم از تلاقی های طبیعی، بین گونه ای یا تلاقی های مصنوعی برای غربال کردن مناسب هستند از طریق غربال کردن ممکن است منبع مقاومت به دست آید در میان ژنوتیپ های موجود ممکن است ژنوتیپ هایی با مقاومت کمتر و یا بیشتر نسبت به سرما وجود داشته باشد گونه هایی که به تنش سرما متحمل هستند و از نظر صفات مهم مطلوب می باشند می توانند برای انتخاب های بعدی یا به منظور کشت مستقیم در محیط های سرد تکثیر شوند. روش مورد استفاده برای اندازه گیری مقاومت به سرما در یک برنامه اصلاحی خاص باید بتواند اولاً به خوبی بین واریته های مقاوم و حساس تمایز ایجاد نماید، ثانیاً برای اندازه گیری در جمعیت های بزرگ قابل استفاده و دارای انعطاف باشد و ثالثاً در مدت زمان مشخص وبا هزینه قابل قبول انجام پذیر باشد از روش های مصنوعی برای اندازه گیری مقاومت بر اساس صفاتی نظیر کاهش درصد جوانه زنی و سبز شدن افزایش زمان جوانه زنی تا سبز شدن کاهش رشد گیاهچه ها و کاهش در قدرت زنده ماندن گیاه، افزایش در نفوذپذیری غشاء سلولی ، از دست دادن تورژسانس سلولی و حساسیت بیشتر به بیماری، افزایش تولید دی اکسید کرنب و اتیلن در گیاه و کاهش تجمع ماده خشک به خوبی می توان در برنامه های غربال کردن استفاده کرد با این حال انتخاب مزرعه ای آنها معمولاً مشکل است علت این مشکل، مسائلی نظیر تنوع روزانه دما (اصلاح گر ممکن است نتواند بهترین موقع روز جهت دیدن تنوع نهالستان پیدا کند)، زمان محدود انتخاب (معمولاً یک انتخاب در هر محیط به ازای هر سال)، مشکلات در انتخاب مولفه های صفات معیار انتخاب اصلی، و بالاخره احتمال وجود پیوستگی (لینکاژ) منفی بین یک صفت مقاومت و صفت زراعی دیگر مانند مقاومت به خوابیدگی ریشه می باشد هاجزو همکاران در طی سالهای 1994 و 1995 دو روش غربال کردن جهت تعیین پتانسیل جوانه زنی وسبز شدن لاین های اینبرد ذرت و مرحله رشد اولیه (برگ چهارم) آنها تحت شرایط سرما معرفی نموده اند نتایج مطالعات آنها نشان می دهد که نتایج آزمایشگاهی به کارگیری این دو روش با نتایج بدست آمده از شرایط مزرعه دارای همبستگی خوبی هستند درجه حساسیت به سرمای محاسبه شده از طریق این دو روش برای لاین های اینبرد در برخی از موارد در مراحل جوانه زنی، سبز شدن و مرحله رویشی اولیه متفاوت بوده است واضح است که نمی توان از درصد سبز شدن و یا جوانه زدن به عنوان صفت متمایز کننده در شناسایی تحمل نسبی به سرما در ژنوتیپ ها استفاده نمود، چون متوسط زمان لازم برای سبزشدن یا جوانه زدن با پارامترهای دیگر هماهنگی ندارد.

انتخاب براساس مقاومت به کلروز

مقاله های زیادی وجود دارند که در مورد کلروز ناشی از دماهای پایین در ذرت، برنج و دیگر گیاهان زراعی بحث می کنند آستانه دما برای ایجاد کلروز در ذرت، عموماً حدود 3 تا 5 درجه بالاتر از آستانه دما برای انجام تقسیم سلولی و افزایش ابعاد سلول است این مسأله را می توان از توانای بسیاری از ژنوتیپ های ذرت  در حفظ رشد هتروتروفیک در دماهای پایین تر از 8 تا12 درجه سانتیگراد مشاهده نمود کلروز نتیجه مستقیم اکسیداسیون نوری کلروفیل در بافت های برگ های در حال رشد می باشد و با افزایش نور تشدید می شود  این پدیده اصولاً در بافت  برگ های در حال رشد و خصوصاً در بافت های جوان گیاه همانطور که از ظهور قهوه ای شدن (کلورتیک) در محل اتصال برگ ها به ساقه قابل مشاهده است رخ می دهد به هر حال اگر دما برای مت زمان طولانی پاین باقی بماند، ممکن است مقدار کلروفیل در تمام برگ ها کاهش یابد. میدماو همکاران در مطالعه ذرت ضمن بررسی انواع تفاوت های ژنوتیپی در مقاومت به کلروز مشاهده کردندکه نوع ژنوتیپ کم تر از خصوصیت شدت نور به مقاومت به کلروز اثر دارد. قسمت عمده ای از سطح قهوه ای شدن برگ می تواند به دلیل میزان بالاتری افزایش ابعاد برگ باشد یعنی ژنوتیپ هایی که سریعتر رشد می کنند از ژنوتیپ هایی که آرام تر رشد می کنند نسبت به کلروز (قهوه ای شدن) حساس تر هستند بنابراین انتخاب براساس مقاومت به کلروز ناشی از دماهای پایین ممکن است باعث کاهش رشد و کاهش گسترش برگ در این دماها شود  علاوه بر این ممکن است انتخاب براساس کلروز در دماهای نزدیک به طیف حررارتی بهینه جهت رشد و نمو باعث کاهش تجمع ماده خشک شود  داده های گریوز نیز دال بر این مطلب است که مقاومت به کلروز عامل مهمی در فراهم آوردن شرایط مناسب برای انجام فتوسنتز گیاه جهت رشد است و تنوع ژنتیکی زیادی در این زمینه وجود دراد .

انتخاب برای جوانه زنی و استقرار گیاه

آندرو  در مرور مقالات قبل از سال 1954 بیان کرده است که فرایند جوانه زنی در سرما در مزرعه تحت تأثیر چندین عامل فیزیکی و زیستی قرار دارد برای مثال وقتی تعداد پاتوژن های خاک زی زیاد باشند، میزان جوانه زنی و بقای گیاهچه ها تحت تأثیر واکنش انها نسبت به این پاتوژن ها قرار می گیرند در لوبیا انتخاب برای جوانه زنی در سرما، شدیداً تحت تأثیر پوسیدگی بذر به دلیل فعالیت میکروارگانیزم های خاک می باشد  با این حال تیره بودن پوشش بذر می تواند باعث کاهش پوسیدگی آن شود همچنین عدم وجود ارتباط بین نتایج حاصل از جوانه زنی در سرما در محیط های کنترل شده و محیط مزرعه می تواند ناشی از دخالت عوامل زیستی در مزرعه باشد به هر حال تا وقتی که اثرات ناشی از عوامل فیزیکی و زیستی وجود دارند بعید به نظر می رسد که بتوان از طریق کار در مزرعه نتایج روشنی در مورد وراثت صفت مقاومت به تنش سرما در جوانه زنی و واکنش آن به انتخاب، به دست آورد. از مطالعه جوانه زنی ژنوتیپ های مختلف در محیط های کنترل شده از نظر سرما و مزرعه و انجام عمل انتخاب برای صفت جوانه زنی در سرما در گیاه ذرت، تفاوت هایی بین دو محیط مختلف یکی کاشت زودهنگام در مزرعه و یکی در دمای 10 درجه سانتیگراد در اتاقک رشد ارزیابی شده است در این ارزیابی ها مشاهده اثر متقابل ژنوتیپ و محیط نشان دهنده وجود تفاوت بین نتایج به دست آمده در مزرعه و اتاقک رشد بود به هر حال تخمین واکنش به انتخاب، نشان داد که انتخاب در مزرعه همان گونه که در سطوح بالاتر وراثت پذیری نیز صادق است سودمندتر و موثرتر خواهد بود. استقرار گیاه در شرایط کشت زودهنگام، علاوه بر مقاومت به سرما در هنگام جوانه زنی، به مقاومت به سرمای گیاهچه درحال رشد نیز وابسته است.

ب) غربال کردن مواد ژنتیکی در خارج از محدوده فنوتیپ های مشاهده شده درداخل ژنوم های موجوددر گیاهان زراعی

در این مرحله بهتر است روی غربال کردن و اصلاح برای افزایش مقاومت به تنش سرما، تأکید شود جدای از هدف غربال کردن برای گستره ای از فنوتیپ ها، افزایش مقاومت یک گونه مهم می باشد که عبارت است از افزایش مقاومت از مقدار مقاومتی که هم اکنون وجود دارد وقتی به علت عدم وجود ژنوتی های مورد نیاز نمی توان در یک محل از طریق اجرای برنامه غربال کردن ساده ژنوتیپ مورد نظر را به دست آورد، باید گیاه مورد نظر برای محل مورد نظر (شرایط سرد) اصلاح شود برای این منظور بهنژادگر فقط نباید به دنبال یافتن ژنوتیپ های مقاوم به تنش سرما از نقطه نظر اصلاحی و یا به کاربردن آن به عنوان ولالد بخشنده از طریق نوترکیبی، معرفی و موتاسیون باشد، بلکه ضرورت دارد ژنوتیپ هایی که تاکنون وجود نداشته اند ایجاد کنند. لذا باید تلاقی صورت گیرد به عنوان مثال در حال حاضر، از طریق انتخاب، هیبریدهای زودرس ذرت سازگار به فصول رشدی مختلف تولید شده است امروزه بسیاری از گیاهان زراعی مهم از قبیل ذرت، سورگوم، برنج و گوجه فرنگی در خارج از محدوده ای که منشأ انتخاب طبیعی آنهاست کشت و کار می شوند به همین دلیل عملکرد آنها تحت کنترل آستانه های دمایی رشد مناسب می باشد  بنابراین هر یک از گونه های گیاهان زراعی تنها زمانی که در شرایط دمایی نزدیک به دمای مناسب برای هر یک از مراحل نموی گیاه طی فصل رشد، کشت و کار شوند، می توانند به بالاترین مقدار عملکرد در تولید نایل شده و دچار کم ترین ریسک شوند در قرن حاضر کشت ذرت برای تولید دانه وعلوفه به ارتفاعات بلندتر جغرافیایی مانند ایالت های شمالی آمریکا، کانادا وشمال اروپا توسعه و گسترش پیدا کرده است  این گسترش باعث شده است تقاضا برای گونه هایی از این گیاه با منشأ گرمسیری و نیمه گرمسیری که قادرند پتانسیل عملکرد خود را  تحت شرایط اقلیمی حاشیه ای- به ویژه در دماهای پایین و وجود تابش متوسط تا بالای خورشیدی- به انجام رسانند افزایش یابد در بهبود صفت مقاومت به سرما از طریق اصلاح، اولین قدم تعیین روش های مناسب برای ارزیابی حساسیت به سرما می باشد.

هیبریداسیون بین گونه ای

به جای استفاده از گونه های مقاوم در جای صحیح خودشان می توان از تلاقی یک گونه متحمل به سرما با یک گونه حساس، مقاومت هیبرید را از طریق واردنمودن ژن های خارجی به درون آنها افزایش داد به عبارتی وقتی یک رقم مقاوم به سرما با استفاده از روش های فوق شناسایی شد، آنگاه متخصصین اصلاح نباتات می توانند آن را به عنوان والد به کار برده، صفات  زراعی آن را بهبود بخشند و یا صفت مقاومت آن را به واریته زراعی خوب منتقل نمایند در نتایج این گونه تلاقی ها ممکن است والد بهتری از رقم اولیه شناسایی شود مثال های کمی در این مورد وجود دارد (شامل گوجه فرنگی و گندم). در حالی که در جمیعت های اصلاح شده و سازگار گیاهان مختلفی مانند ذرت، تنوع ژنتیکی فراوانی برای مقاومت به تنش سرما دیده شده است استفاده از نژادهای خارجی مقاوم، موقعیت های مناسبی را برای اصلاح مقاومت به تنش سرما در این گیاهان فراهم ساخته است .

 

منبع:کتاب جنبه های فیزیولوژیک و بهنژادی تنش سرما ویخ زدگی گیاهان زراعی،دکتر سید محمدمیرمحمدی میبدی


برچسب‌ها: اصلاح نباتات, تنش سرما, فیزیولوژی گیاهی
[ جمعه 28 مهر1391 ] [ 20:42 ] [ مهدی سلطانی حویزه ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ، یه وبلاگ علمی تخصصیه، که به موضوع اصلاح نباتات می پردازه، با توجه به نوع شغلی که دارم سعی می کنم هم جنبه آموزشی داشته باشه هم جنبه پژوهشی، امیدوارم این وبلاگ بتونه مخاطبین خودشو بین علاقمندان به بهنژادی گیاهی و ژنتیک پیدا کنه. علاوه بر این در این وبلاگ سعی می کنم مطالب آموزشی وکمک درسی که مورد نیاز دانشجویان علاقمند باشه رو فراهم کنم. البته انجام این مهم بدون کمک و نظرات شما مخاطبین عزیز امکان پذیر نیست
لینک های مفید
امکانات وب
 RSS 

POWERED BY
BLOGFA.COM

.


آپلود عکس

جاوا اسكریپت

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ